Menu

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID 1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop gesloten tussen Dappo gedaan jegens of aangegaan met derden (nader: koper).
Deze voorwoorden treden in de plaats van alle eerder door Dappo gedeponeerde algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2 – AANBIEDING EN OVEREENKOMST

Alle offertes, prijsopgaven en adviezen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
Een overeenkomst tussen Dappo en een koper komt pas tot stand, wanneer Dappo een opdracht van koper schriftelijk bevestigd of wanneer koper een onherroepelijk aanbod van Dappo schriftelijk aanvaardt. Ingeval de opdracht van de koper nog onduidelijkheden bevat omtrent bepaalde voorwoorden / delen van de overeenkomst, komt de overeenkomst pas terstond wanneer de door Dappo verstuurde opdrachtbevestiging door de koper voor akkoord getekend geretourneerd wordt en aan overeengekomen aanbetaling is voldaan. Indien de opdracht nog niet van start is gegaan na 6 maanden door toedoen van de opdrachtgever zal er 50% van de gedane aanbetaling afgeschreven worden, mocht er na nog eens 6 maanden geen start plaatsvinden zal het resterende 50% niet langer een bestaan hebben. Aanbetalingen zijn uitsluitend voor de afgesproken opdrachten. Indien u niet langer van plan bent om de opdracht voort te zetten of van opdracht te wijzigen, zal Dappo 50% van de kosten van de opdracht in kosten brengen bij de klanten. Aanbetaling kan onder geen beding teruggevraagd worden.
Ingeval Dappo aan een koper een offerte heeft verstrekt en het tussen partijen om welke reden dan ook niet tot een overeenkomst komt, dan heeft Dappo het recht om de aan de offerte verbonden kosten bij de koper in rekening te brengen.
Wijzigingen in de overeenkomst komen op dezelfde manier tot stand als het sluiten van de overeenkomst zelf.
Indien door onverwachte omstandigheden of door onjuiste / onvolledige uitlatingen van de zijde van de koper de kostprijs van de overeengekomen dienst /koop voor Dappo stijgt, dan is Dappo gerechtigd deze extra kosten c.q. het meerwerk apart in rekening te brengen en is de koper gehouden dit te betalen onder de in de overeenkomst c.q. deze algemene voorwoorden genoemde voorwaarden.

ARTIKEL 3 – LEVERING

De in de overeenkomst vermelde levertijd is indicatief, en geenszins een fatale termijn. Wanneer de genoemde levertijd is verstreken, dan kan de opdrachtgever Dappo schriftelijk in gebreke stellen, waarbij de opdrachtgever Dappo een termijn van minimaal drie weken zal gunnen om alsnog te presteren.
Drukwerk zal in principe door Dappo binnen 7-10 werkdagen worden gedrukt en verwerkt. Er kan echter in bijzondere gevallen en omstandigheden 2 tot 4 werkweken vertraging oplopen. Nadat de opdracht compleet is kan deze na 2-5 werkdagen worden verzonden. Er kan echter in bijzondere gevallen en omstandigheden 1 of 2 werkweken vertraging oplopen. Hierin kan Dappo niet verantwoordelijk worden gesteld. Verzending van post door Dappo is een service dat wordt aangeboden doormiddel van PostNL en Dappo is daarom ook niet verantwoordelijk voor eventuele kwijtgeraakte post. Door gebruik te maken van deze verzend service accepteert u deze voorwaarde.

ARTIKEL 4 – DRUKWERK AFWIJKINGEN

Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopie of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentage: 10%.
Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.
Er moet ten aanzien van de kleuren van een drukwerk opdracht dat het mogelijk is dat er kleuren in een geringe mate zullen afwijken dan het voorbeeld dat wordt laten zien. Dappo is niet verantwoordelijk voor een dergelijke afwijking.
Afwijking met het formaat kunnen voorkomen tot ongeveer 5% en hiervoor is Dappo niet aansprakelijk te stellen.
Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage.
Afwijkingen moeten binnen 2 weken bekend gemaakt worden bij Dappo, zodat wij samen in overleg een oplossing kunnen vinden. Aanbiedingen kunnen vanwege de voordelige prijs niet vergoed worden.

ARTIKEL 5 – ONUITVOERBAARHEID VAN DE OPDRACHT

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Dappo niet kan worden uitgevoerd tengevolge van omstandigheden die aan Dappo bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend waren, zijn beide partijen verplicht de overeenkomst in die zin aan te passen dat zij voor Dappo voor een vergelijkbare kostprijs alsnog uitvoerbaar is.
Zolang de omstandigheden voortduren heeft Dappo het recht om nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst op te schorten en zij is niet in verzuim, wanneer zij ten gevolge van dergelijke omstandigheden tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
Onder omstandigheden als in het vorige lid genoemd wordt ook verstaan ten aanzien van de productie van de lichtreclame: werkstaking bij Dappo of bij aanleverbedrijven, brand of een andere onvoorzienbare calamiteit; ten aanzien van de montage geldt als dergelijke omstandigheid ook: werkstaking bij Dappo of haar hulppersonen, belemmerende weeromstandigheden en belemmerend handelen of nalaten van derden.

ARTIKEL 6 – MONTAGE

De koper dient er voor te zorgen dat Dappo en / of haar hulppersonen ongestoord hun werkzaamheden kunnen verrichten. Daartoe dient de koper er onder meer voor te zorgen dat er voldoende ruimte en gelegenheid is voor de monteurs om hun werkzaamheden te verrichten en dat de monteurs toegang hebben tot de voor hun werkzaamheden relevante ruimtes, waaronder begrepen de zekeringskast / aardlekschakelaar.
Wanneer de montage door niet aan Dappo toe te rekenen oorzaken op enige wijze wordt vertraagd, is Dappo gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten bij de koper in rekening te brengen. Tot deze meerkosten worden onder andere gerekend kosten die ontstaan doordat de montage niet in de gewone werktijd kan geschieden.
Dappo stelt haar klanten in staat om bij het drukwerk tijdens de ontwerpfase 5 keer gratis te wijzigen, wijzigingen die buiten de limiet vallen stelt Dappo in staat extra kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 7 – RECLAMES EN GARANTIE

De koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste staan op grond van onvolkomenheden / gebrekkigheid ven de geleverde zoek of de montage van deze zaak, wanneer niet is voldaan aan de vereisten van onderstaande bepalingen.
De koper dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden door de monteurs naar behoren zijn vervuld.
Alle verplichtingen uit de overeenkomst welke Dappo heeft, zullen zijn beëindigd en voldaan wanneer de in het bovenstaande lid genoemde controle heeft plaatsgevonden en de montage door de koper is geaccordeerd, behoudens en voor zover er sprake is van een situatie zoals in het volgende lid omschreven.
Indien de koper aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de werkzaamheden weren voltooid, dient hij binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Dappo te reclameren en deze de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen binnen een daartoe nader te stellen redelijke termijn van minimaal drie weken.
Eventuele in de overeenkomst opgenomen garantiebepalingen vervullen wanneer de gebreken zijn ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of gebreken welke zich voordoen na wijziging of reparatie door anderen dan Dappo (of haar hulppersonen).
De garantie geldt slechts indien de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Dappo heeft voldaan, danwel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

Dappo aanvaardt geen verantwoordelijkheid en / of aansprakelijkheid voor een door of namens koper uitgewerkt ontwerp. De koper vrijwaart Dappo voor alle aanspraken van derden, welke door de derde jegens Dappo geldend worden gemaakt opgrond van het door Dappo op aanwijzing van de koper gemaakte ontwerp c.q. door de koper gewenste beeldmerken, teksten en andere uitingen in de lichtreclame.
Dappo kon slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door de koper, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Dappo (of haar hulppersonen) toe te rekenen tekortkoming.
In geen geval komen voor schadevergoeding in aanmerking de schade die het gevolg is van tijdens of door de montagewerkzaamheden optredende storing in de aanvoer van elektriciteit of een andere storing in de bedrijfsvoering van koper.
Dappo is niet aansprakelijk voor schade die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van een geleverde lichtreclame wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van (hulppersonen van) Dappo.
Eventuele door Dappo te vergoeden schade kon in ieder geval nooit meer bedragen dan het bedrag waarvoor Dappo is verzekerd, danwel het met de uitgevoerde overeenkomst gemoeide factuurbedrag.
Dappo is niet aansprakelijk voor drukfouten nadat de klant overeenstemming bereikt heeft met Dappo over het uiteindelijke product.

ARTIKEL 9 – BETALING

Betaling dient te geschieden ten kantore van Dappo, danwel op een door Dappo aangeduide bank-en / of girorekening. Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
Dappo is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar hoor oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van koper te verlangen. Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft Dappo het recht door middel van een daartoe strekkend en schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Dappo tot vergoeding van onkosten en winstverdeling.
Tevens is Dappo gerechtigd, ingeval de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, met gelijktijdige verlenging van de overeengekomen levertijd.
Koper is slechts gerechtigd om vorderingen van Dappo te verrekenen met vorderingen van de koper op Dappo, wanneer deze vordering door Dappo vooraf goedgekeurd en niet wordt betwist.
Wanneer koper niet betaalt binnen de daartoe gestelde betalingstermijn zal koper in verzuim zijn, zonder dat daartoe een nadere schriftelijke ingebrekestelling van de kant van Dappo is vereist. Dappo is dan gerechtigd aan de koper een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 2% per maand, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt gerekend als een volle maand.
Naast de hierboven genoemde rentevergoeding is de koper, indien hij niet (tijdig) aan Dappo betaalt, (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden door partijen gesteld op 15 % van het door de koper verschuldigde (inclusief de hierboven genoemde rente), met een minimum vanaf 158,82 euro.
Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van het factuur schriftelijk te zijn ingediend. Ingeval een dergelijke klacht niet wordt ingediend zal de factuur zonder protest zijn ontvangen en behouden.

ARTIKEL 10 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

De opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Dappo geleverde of nog te leveren zaken. Dappo blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de koper de vorderingen van Dappo ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of gelijksoortige overeenkomsten niet betaald heeft.
Dappo blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit gelijksoortige overeenkomsten niet betaald heeft.
Dappo kan / mag het geleverde ophalen of verwijderen tot koper aan de betaling heeft voldaan inclusief de gemaakte kosten.
Het ontwerp blijft immers ons eigendom.
Betreffende design blijft Dappo altijd eigenaar van de bestanden tenzij anders vermeldt.
Indien delen van de code of de bestanden wordt gebruikt zonder toestemming dan zal dit worden gezien als diefstal en zullen er kosten in rekening gebracht worden bij de desbetreffende partij.

ARTIKEL 11 – ONTBINDING

Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Dappo richt, zal hij te allen tijden eerst Dappo schriftelijk in gebreken stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, danwel de tekortkoming te herstellen, welke tekortkoming door de koper nauwkeurig schriftelijk dienen te worden vermeld.
Koper heeft geen recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichting op te schorten indien hijzelf in verzuim is met het nakomen van zijn eigen verplichtingen.
Indien Dappo instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van haar zijde, heeft zij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Dappo verrichte prestaties en heeft Dappo onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

ARTIKEL 12 – RECHT- EN FORUMKEUZE

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten zullen worden onderworpen aan het oordeel van arrondissementsrechtbank te Utrecht, behalve wanneer de kantonrechter elders bevoegd is.

  TOP